Gözden Geçirilmiş Duygusal Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Onur, E., Sheridan, M. J., Fukunishi, I., Wise, M. D., & Thomas, N. (2011). The Revised Emotional Intelligence Scale: cross cultural validation in a Turkish psychiatric outpatient cohort. New/Yeni Symposium Journal, 50(1), 51-54.

Sorumlu Yazar: 
Elif Onur
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için AFA kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 34 madde ve üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.91. Kişinin kendisi ile ilişkisi bileşeni için , α =.90, Kişiler arası ilişkiler bileşeni için , α =.84, Durumsal Bileşeni için , α =.67 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur

Ölçek 34 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 0-Hiçbir Zaman, 1-Nadiren, 2-Bazen, 3-Sıklıkla, 4-Çoğu Zaman
İletişim: