Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hesapçıoğlu, S. T., Çelik, P. C., Özmen, P. S. ve Yiğit, P. İ. (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği gözden Geçirilmiş Formunun (wçzö-r) incelenmesi: alt testlerin, Kaufman Ve Bannatyne sınıflamalarının yordama gücü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(19), 31-40.

Sorumlu Yazar: 
Selma Tural Hesapçıoğlu
Geçerlik: 

WÇZÖ-R’ın alt test puanlarından DEHB’nin yordanabilirlik derecesi lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Analize 11 WÇZÖ-R alttest puanı dâhil edilerek geriye dönük eleme yöntemi (Backward Stepwise-Wald) kullanılmış ve analizin 7. aşamasında modelde anlamlı 5 puanın kaldığı
görülmüştür. Bu puanlar, genel bilgi (Wald= 4.07, sd= 1, p= .05), sözcük dağarcığı (Wald= 6.14, sd= 1, p= .05), Yargılama (Wald= 5.47, sd= 1, p= .05), sayı dizisi (Wald= 16.79, sd= 1, p= .001) ve resim tamamlama (Wald= 5.25, sd= 1, p= .05) olmuştur. Model için elde edilen ki-kare değeri 48.61 olup, anlamlı (p <0.001) bulunmuştur. Modelin toplam doğru sınıflandırma oranı % 67.5 olarak bulunmuştur. Tanı grubunun yordanabilirliği, % 66.3 olup, bu değer 101 DEHB tanılı çocuktan 67’sinin doğru olarak sınıflandırıldığını; 34’ünün ise kontrol grubuna yerleştirildiğini göstermektedir.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: