Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökdemir-Aktaş, C. (2002). Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği yeniden düzenlenmiş formun Türk örnekleminde faktör yapısı geçerliği ve güvenirliği. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Canan Aktaş Gökdemir
Geçerlik: 

Mevcut çalışma için Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden Düzenlenmiş Formu’nun yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla mevcut kaynaklar gözden geçirilmiş ve GTBÖ-YTF’in alt ölçekleri ile ilişkili yapıları ölçtüğü düşünülen ölçekler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.Kaynaklar gözden geçirldiğinde Kısa Semptom Envanteri, Stresle Başa Çıkma Tarzları Envanteri Ölçeği ve Savunma Mekanizmaları Envanteri’in GTBÖ YDF’nin yapı geçerliliği için kullanılacağı düşünülmüştür Daha sonra ise psikiyatri k yardım için başvurulan sorunlu grupla benzer özellikler taşıyan normal gruplar arasında farklar farklar varyansı analizi ile incelenmiş ve son olarak yapılan ayırt edici analiz sonuçları verilmiştir

Güvenirlik: 

Alt boyutlar için elde edilen Cronbach Alpha değerleri 0.53 ile 0.84 arasında değişmektedir. En düşük Duyarsızlaşma en yüksek değer Geri Döndürme alt boyutu için elde edilmiştir.

Madde alt boyut toplam korelasyon katsayılarının geri döndürme faktöründe 0.31 ile 0.56 arsında; saptırma faktöründe 0.20 ile 0.56 arasında; temas faktöründe 0.17 ile 0.45 arasında; duygusal duyarsızlaşma faktöründe ise 0.19 ile 0.35 arasında değişim gösterdiği gözlemlenmiştir İki madde dışında(29.ve 99.maddeler)diğer maddeler için hesaplanan madde alt boyut toplam korelasyonu 0.30 ve üzerindedir.

Örnek Maddeler:
1.Birbirne aykırı iki görüş arasında karar vermekte güçlük çekiyorum
2.Problemlerinin kaynağının çoğu diğer insanlardır
3.İşleri ciddiye almak bana zor gelir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uymuyor – 5=son derece uyuyor)