Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Stratejilerini Kullanma Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güdücü, F. (2008). Genel lise müdürlerinin öğretmenleri güdüleme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Fadime GÜDÜCÜ
Geçerlik: 

Ön uygulama anketinin ikinci bölümünün geçerliğini ölçmek için yapılan Faktör Analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile sınanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiç – 5=her zaman)
İletişim: