Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kağan,M. (2011). Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(3), 192-197.

Sorumlu Yazar: 
Mücahit Kağan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 35 madde
Hata Yapma Endişesi (8 m): Yapılan hatalara negatif reaksiyon gösterme, hataları neredeyse başarısızlık olarak kabullenilmesi eğilimine sahip olmak ve böyle bir başarısızlık sonrasında diğerlerinin kendisine olan saygısını kaybedeceği inancına eğilimli olmak.
Kişisel standartlar (8 m): Çok yüksek standartların belirlenmesi ve kendini değerlendirirken bu yüksek standartlara gereğinden fazla önem verilmesi.
Ailesel beklentiler (5 m): Kişinin ailesinin çok yüksek amaçlar belirlemesi ve sürekli olarak ağır eleştiri yaptıklarına eğilimli olmak.
Aileden Eleştiri (4 m): Ebeveynlerin çocuklarını genel değerlendirmelerinde devamlı müdahaleci olmaları ve bu değerlendirmelere çocuğun da çok yüksek değer vermesi eğiliminde olunması.
Yaptığından Emin olamama (4 m): Yürütülen işlerin tatmin edecek kadar düzgün olmadığı duygusuna eğilimli olmak.
Düzen (6 m): Tertip ve düzene verilen tercihler ve önem dereceleri.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılııyorum)
İletişim: