Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017). Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 143-156.

Sorumlu Yazar: 
Aydın ÇİVİLİDAĞ
Geçerlik: 

açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmış, maddeler arası ilişkiler incelenmiştir. Böylece ÇBİMÖ’nün altı faktörlü yapısı ortaya konmuştur.

Güvenirlik: 

madde test korelasyonları ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır

ölçek 19 madde 6 faktörden oluşmaktadır.
içsel motivasyon (3m): İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi yaptığımı bilmiyorum.
dışsal düzenleme-sosyal (3m): İşimde çaba sarf etmenin benim için özel bir anlamı var.
motive olamama (3m): Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) bana yönelik
eleştirilerinden kaçınmak için işimde çaba sarf ediyorum.
kişisel düzenleme (3m):. İşim, kendimle gurur duymamı sağladığı için işimde çaba sarf
ediyorum.
dışsal düzenleme-maddesel (3m):Kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için işimde çaba sarf
ediyorum.
içe yansıtılan düzenleme (3m):Ancak işimde yeterince çaba sarf edersem başkaları (işveren,
amir vb.) beni ekonomik olarak ödüllendirirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) veya 7’li derecelendirme (0= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: