Frontal Değerlendirme Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunçay, N. (2009). FAB (Frontal Assessment Battery) Testinin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliği. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nilgün Tunçay
Geçerlik: 

Tüm olgular değerlendirildiğinde FDB ve SMMT arasında pozitif yüksek korelasyon saptanmıştır. Benzer şekilde AH olgularında da yüksek korelasyon katsayısına ulaşılırken, Şizofreni olguları ve kontrol grubunda orta düzeyde, PH olgularında göreceli zayıf korelasyonlar saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Bir ay ara ile yapılan test-tekrar test sonuçları çok iyi derecede tutarlılık (r: 0.89 ; 95% CI 0.72-0.95) göstermiştir. Uygulamacılar arasındaki güvenilirlik de çok iyidir ( r=1). Çalışmada FDB iç tutarlılık katsayısı nöropsikiyatrik hastalık grubunda yeterli düzeyde (cronbach alfa=0.73), sağlıklı grupta orta düzeyde (Cronbach alfa=0.52) bulunmuştur.

Ölçme aracı 6 alt bölümden oluşmaktadır.
Benzerlikler (Konseptualizasyon)
Kelime Akıcılığı (Mental Esneklik)
Motor Seriler (Proglamlama)
Çelişen Yönergeler (İnterferansa duyarlılık)
Yap-yapma (İnhibitör kontrol)
Yakalama Davranışı (çevresel otonomi)

Derecelendirme: 
İletişim: