Friedman Okul Yöneticileri Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, N., Dönmez, B., & Cömert, M. (2012). Turkish adaptation of Friedman School Principal Burnout Scale: Reliability and validity studies. İnönü University Journal of Education, 13(1), 105-121.

Sorumlu Yazar: 
Niyazi Özer
Geçerlik: 

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir (KMO = .92, Bartlett Test of Sphericity = 2456.371, p=.000).
Ölçeğe ilişkin varyansın % 59.91’ini açıklamaktadır. Ölçeğin üç faktörlü yapısının maddelerde açıkladığı ortak varyans oranları ise %41 ile %77 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde geçerliğine ve homojenliğine ilişkin olarak ayrıca madde test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin madde test korelasyonları “.64” ile “.87” arasında değerler almaktadır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Elde Edilen sonuçlar: χ 2 : 219,08; df :164; χ 2 /sd: 1,33; GFI:0,90; AFI :0,87; CFI:0,99; RMSEA:0,041; RMR:0,058; SRMR:0,047.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, duyarsızlaşma boyutu için “.89”, tükenme boyutu için “.90” ve mesleki başarı boyutu için ise “.76” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin zamana karşı tutarlılığını belirlemek üzere, Malatya ili merkez ilçe belediye sınırları içerinde yer alan ilköğretim okullarında görev yapan 20 okul müdürüne, 13 gün ara ile ölçme aracı uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları; duyarsızlaşma boyutu için “.78”, tükenme boyutu için “.81” ve mesleki başarı boyutu için ise “.84” olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu ölçeğin zamana karşı tutarlılığına bir kanıt olarak gösterilebilir.

Ölçekte 20 madde yer almaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçekte yer alan her madde, puan değeri olarak “1 = Hiçbir Zaman”, “2 = Nadiren”, “3 = Bazen”, “4 = Çoğunlukla”, “5 = Her Zaman” seçeneklerinden oluşur.
İletişim: