Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 145-166.

Sorumlu Yazar: 
Özge Hacıfazlıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 Alt boyut ve 21 Madde
Vizyoner liderlik (3 m)
Dijital çağ öğrenme kültürü (5 m)
Profesyonel uygulamada mükemmellik (4 m)
Sistematik gelişim (5 m)
Dijital vatandaşlık (4 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok az – 5= çok yeterli)
İletişim: