Evlilik Öncesi İlişkileri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalkan, M. ve Kaya, S. N. (2007). Evlilik Öncesi İlişkileri Değerlendirme Ölçeğinin (EÖİDÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Aile ve Toplum 3(11), 35-40.

Sorumlu Yazar: 
Melek KALKAN
Geçerlik: 

Evlilik Öncesi İlişkileri Değerlendirme Ölçeği ve İlişkilerde Mutluluk Ölçeği arasındaki korelasyon .48 (p<.01) değerindedir. Yapılan faktör analizi sonucunda envanterin toplam varyansın %42.99’unu açıklayan beş faktörden oluştuğu görülmüştür

Güvenirlik: 

İç tutarlılığı saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .86’dır. Testtekrar test güvenirlik katsayısı .72 (p<.01) olarak hesaplanmıştır.

5 alt boyut ve 34 madde
Dini değerler(7m)
İletişim(7m)
Arkadaş ilişkileri(8m)
Aile ilişkileri(6m)
Cinsel uyum(6m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: