Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirtaş-Zorbaz, S. ve Korkut-Owen, F. (2013). Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 58-67.

.

Sorumlu Yazar: 
Selen Demirtaş Zorbaz
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. İlişkiler incelendiğinde, engelleyici aile ilişkileri alt boyutunda madde faktör yüklerinin (λ) .43 – .76; destekleyici aile ilişkileri alt boyutunda madde faktör yükleri (λ) .33 – .65 aralığında değişmektedir. Ayrıca ölçme modelinin genel uyum katsayıları χ2 169=298.07; p=0.00; x2 sd = 1,89; GFI = .91; AGFI= .89; NFI= .90; C F I = .96 ve RMSEA= .05’tir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .78 ile .84 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt boyutlarının toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .76 ile .82 arasında değişmektedir.

Engelleyici Aile İlişkileri (10 m) : Hak ettiğimden daha çok ceza alıyorum
Destekleyici Aile İlişkileri ( 10 m) : Ailemde duygularımızı rahatlıkla gösterebiliriz

Derecelendirme: 
Üçlü likert tipinde ‘her zaman’, ‘bazen’ ve ‘hiçbir zaman
İletişim: