Evlilik Rol Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köksal, B., ve İlhan, T. (2018). Evlilik Rol Beklentileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Ege Journal of Education, 19(1), 300-319.

Sorumlu Yazar: 
Burak Köksal
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi için 298 kişiden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Analiz sonucunda x2
(739)=1692.72 ve
x2/sd= 2.28 olarak bulunmuştur. Diğer uyum indeksleri; NFI = .92, NNFI = .95, CFI = .95, IFI = .95, RMSEA =
.066, GFI = .78, AGFI = .75, SRMR = .075 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Evlilik Rol Beklentileri Ölçeğinin güvenirliği iç tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleri ile incelenmiştir.
Birinci (n=468) ve ikinci uygulamanın (n=298) katılımcı grubu verileriyle ayrı ayrı Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı eşitlikçi faktörde ilk uygulama için .87 ikinci
uygulama için .88, geleneksel faktörde ise ilk uygulama için .92 ikinci uygulama için .93 olarak tespit edilmiştir.
Ölçeğin iki hafta süreli test-tekrar test güvenirliği ise eşitlikçi ve geleneksel faktörler için sırasıyla .66 ve .95
olarak bulunmuştur

Eşler ailenin tamamını ilgilendiren konularda karar alırken eşit haklara sahip olmalıdır.
Erkek uyandığında kahvaltısı hazır olmalıdır.
Bir konuda karar alınırken son söz erkeğe ait olmalıdır.
Eve, fiyatı yüksek herhangi bir şey alınacaksa eşler birlikte karar vermelidir.

Derecelendirme: 
Hiç Katılmıyorum – 5 Tamamen Katılıyorum
İletişim: