Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. (2013). Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 8(12), 249-261.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğin uyum indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu göstermektedir (x²=435.42, N= 336, sd=189, p=0.00 RMSEA=.062, GFI=.96, AGFI=.95, CFI=.93, IFI=.93, NFI=.89, RFI=.87, SRMR=.02). Ölçeğin faktör yüklerinin .30 ile .76 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucu Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği ile, Cinsel Öz-yeterlik Ölçeği arasında .29, Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği arasında -.44, Cinsel Özgüven Ölçeği arasında -.35 düzeyinde ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeğinin, Cinsel Özgüven Ölçeğinin alt boyutlarından Cinsel Açıdan Kendini Açığa Vurma ile -.38, Cinsel Cesaret ile -.01 ve Cinsel Farkındalık ile -.31 düzeyinde ilişkili olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun güvenirlik analizi için hesaplanan Cronbach-alpha katsayısının .89 olduğu bulunmuştur.

21 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
4’lü likert (doğru değil= 1, çok doğru= 4)
İletişim: