Evlilik Dışı Cinsel Yakınlığa Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldıray, B., Kılıç, A., Aydın, A., Akdemir, E., & Sağlam, N. (2019). Evlilik Dışı Cinsel Yakınlığa Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, (ss.45-56). Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Yıldıray
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğini belirlemede faktör analizi kullanılmıştır. Ölçek üzerinde yürütülen faktör analizi sonuçları, ölçeğin tek alt boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirliği için Cronbach Alfa katsayısı ve eş yarı testi hesaplanmıştır. 26 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .94’dür. İki yarı güvenirliği ise .85’tir.

Ölçek toplam 26 maddeden oluşmaktadır ve tek alt boyutludur.
Partnerim ile olan ilişkimde cinsellik önemli bir yer tutar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
PDF: