Engelli Bireylere Yönelik Evlilik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İşler, Y. S. (2019). Engelli bireylere yönelik evlilik tutumları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Yasir Sinan İşler
Geçerlik: 

Ölçeği geliştirme sırasında, ölçeğin yapısı hakkında geçerlik kanıtları sunmak üzere faktör analizlerinden yararlanılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi ile geliştirilmek istenen ölçekte yer alan maddelerin ilgili gizil yapının göstergeleri olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 405 kişiden elde edilen veri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak, geliştirilmek istenen ölçekte yer alan toplam 32 madde ile analize başlanmıştır. Veri indirgeme yöntemi olarak Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) kullanılmıştır. Analizde, ilk olarak KMO ve Bartlett testi sonuçları incelenmiş ve analize devam edebilmek için elde edilen kestirimlerin uygun olduğu görülmüştür. Ardından
öz değerler ve scree plot incelenmiş olup, ölçek geliştirilirken dikkate alınan kuramsal temeller göz önünde bulundurularak, geliştirilmek istenen ölçeğin 3 faktör için uygun olacağına karar verilmiştir. Faktörlerin daha net ayrıştırılmasının yapılabilmesi, diğer bir ifadeyle hangi maddelerin hangi boyutlarda yer aldığının daha net ortaya konulabilmesi için dik döndürme yöntemlerinden Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır ve faktör sayısı 3’e
sabitlenerek analiz tekrarlanmıştır. Elde edilen son döndürülmüş faktör matrisi incelenerek, faktör yükleri düşük olan ve birden fazla faktörde yüke sahip olan maddeler (4,5,7,9,16,19,22,23) ölçekten çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Psikolojik testlerde, elde edilen güvenirlik katsayısının α=0,70 üzerinde olması test puanlarının genel olarak güvenirliği için uygun görülmektedir.Genel boyut için elde edilen Cronbach alfa değeri α=0,94’tür. Eş seçimi alt boyutu için kestirilen Cronbach alfa değeri α=.94, Ebeveynlik ve sosyal çevre alt boyutu için kestirilen katsayı α=.86 ve işlevsellik ve kabul alt boyutu için kestirilen katsayı .86’dır. Kestirilen bu katsayılar göz önüne alındığında, araştırmada yer alan ölçek ve alt boyutlarının güvenilir sonuçlara sahip olduğu söylenebilir.

Toplam 24 madde vardır.
Biriyle evlenmek için sevmek ve anlaşmak yeterlidir.
İşitme engelli biriyle evlenebirilirim
Koltuk değnekli eşimle dışarı çıkmaktan utanmam.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)