Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. ve Güven, Ö. (2015). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 244-259.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 17 madde
Kişisel Gelişim (11 m): Ders dışı spor aktiviteleri çocuğumun ahlaki gelişimine katkı sağlar.
Akademik Algı (3 m): Ders dışı spor aktiviteleri çocuğumun akademik-okul başarısını olumsuz olarak etkiler.
Sosyal Destek (3 m): Çocuğumu ders dışı spor aktivitelerine teşvik ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: