Okul Dışı Öğrenme ve Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bolat, Y. & Köroğlu, M. (2020). Out-of-school learning and scale of regulating out-of-school learning: Validity
and reliability study, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Vol: 5, Issue:
13, pp. (1630-1663).

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Bolat
Geçerlik: 

Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ) dört faktörlü yapı sahiptir. Bu faktörler Bilgi, Planlama,
Uygulama ve Değerlendirme alt boyutlarıdır. Bilgi boyutu 8, Planlama boyutu 8, Uygulama boyutu 6 ve
Değerlendirme boyutu 7 madde olmak üzere toplam 29 madde Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği
(ODÖDÖ)’yü oluşturmaktadır. ODÖDÖ’nün Cronbach’s Alpha içtutarlılık katsayısı 0.87 olarak hesaplanırken
ölçeğin alt faktörlerini sırasıyla Bilgi, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme boyutları oluşturmuştur.
ODÖDÖ’nün bu alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri Bilgi boyut 0.86, Planlama boyutu 0.81,
Uygulama boyutu 0.73 ve Değerlendirme boyutu için 0.77’dir. Bu değerler ölçeğin geneli ve ayrı ayrı olarak alt
boyutları için yeterli düzeyde içtutarlılık katsayısına sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü 0.80 ve üzerindeki
bir değerin bir ölçme aracı için oldukça güvenilir bir değer olduğu bilinmektedir.

Güvenirlik: 

Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ) geliştirmek için yapılan AFAsonuçlarının ortaya çıkardığı
yapısal modelin doğruluğunu test etmek üzere DFA yapılmıştır. DFA sonucunda modelin uygun olduğu uyum
indeksleri ile ortaya konmuştur (X2=496.34; p< 0.05; sd=366; X2
/sd =1.356; RMSEA=0.127; SRMR=0.058;
NFI=0.95; NNFI=0.95; CFI=0.96; IFI=0.96; RFI=0.94; RMR=0.065; GFI=0.91; AGFI=0.91; PGFI=0.91). Bu değerlerin
literatürde kabul edilen iyi uyum değerleri sınırları içinde olduğu görülmektedir (Schumacker ve Lomax, 2010).

1.Okul dışı öğrenme hakkında bilgi sahibiyim
2. Okul dışı öğrenme ortamları hakkında bilgi sahibiyim.
3. Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitsel değerini bilirim gibi 29 maddeden ve dört alt bölümden meydana gelmeketedir.

Derecelendirme: 
Ölçekteki okul dışı öğrenme faaliyetlerine ilişkin ifadeler “Hiç Katılmıyorum”, “Az Katılıyorum”, “Orta Düzeyde Katılıyorum”, “Çok Katılıyorum”, “Tamamen Katılıyorum” biçimden oluşmakta olup ölçekte ters kodlanması gereken bir maddeye yer verilmemiştir. Deneme formunun tamamı olumlu ölçek maddeleri içermekte olup “1”, “2”, “3”, “4”, “5” biçiminde madde puanlaması yapılmasına karar verilmiştir.
İletişim: