Evlilik Yaşamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: Evlilik Yaşamı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 1-7.

Sorumlu Yazar: 
Esin Tezer
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği (construct validiiy) bilinen grupların karşılaştırılması tekniğiyle sınanmıştır. 10 boşanmış bireyin ölçekten aldıkları puanlar, ön uygulama grubundaki 50 evli bireyin Ölçekten aldıkları puanlarla karşılaştırılmıştır. Varyans
homojenliği test edildikten sonra, iki grubun puan ortalamaları arasındaki fark, t testi İle İncelenmiştir. Evli bireylerin Evlilik Yaşamı Ölçeğinden aldıktan puanlarla (n=50, X = 37.3, s – 7.14) boşanmış bireylerin ölçekten aldıkları puanların (n= 10, X = 22.4, s = 6.87) varyansları arasında a = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir (F – 1.08). Bu koşul altında, grupların ortalamaları için yapılan t testi sonucunda t-değeri 6.23 olarak bulunmuştur. Bu değer a- 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı 0.85 olarak saptanmıştır. Iç tutarlık
katsayısı ise, ilk uygulamada 0.91, ikinci uygulama grubunda ise 0.89 olarak
bulunmuştur. Bu bulgular Evlilik Yaşamı Ölçeğinin oldukça yüksek bir güvenirliğe
sahip olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: