Eş-Bağımlılık Belirleme Ölçeği (EşBBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ançel, G., & Kabakçi, E. (2009). Psychometric properties of the Turkish form of Codependency Assessment Tool. Archives of psychiatric nursing, 23(6), 441-453.

Sorumlu Yazar: 
Gülsüm Ançel
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 25 madde ve beş faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
Bağımlılık Değerlendirme ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa α=.75 , ölçeğin Self -worth bileşeni için α=.78, Family of origin issues bileşeni için α=.74, Medical problems bileşeni için .70, Hiding self bileşeni için α=.63, Other focus/Self-neglect bileşeni için .62 olduğundan bağımlılık değerlendirme aracı ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Ölçek 25 madde ve 5 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: