Bağımlılık Profili İndeksi Bağımlılık Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ogel, K., Karadag, F., Satgan, D., & Koc, C. (2015). Development of The Addiction Profile Index Internet Addiction Form (APIINT): validity and reliability. Düşünen Adam, 28(4), 337-343.

Sorumlu Yazar: 
Ceren Koc
Geçerlik: 

Faktör analizinde toplam varyansın %57.03’ünü açıklayan 3 faktör saptanmıştır. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Temel bileşenler yöntemi ve varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır

Güvenirlik: 

BAPlİNT’in Cronbach alfa katsayısı α =.88 ve tekrar test korelasyonu 0.85 bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: