Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüceol, G., Aytaç, B. ve Uçanok, Z. (2020). Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne, 8(16), 82-94. DOI: 10.7816/nesne-08-16-06

Sorumlu Yazar: 
Gülpembe Yüceol
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini incelemek amacıyla Güçler ve Güçlükler Anketi’nin (GGA) alt boyutları olan olumlu sosyal davranış, davranış sorunları, dikkat eksikliği/aşırı hareketlilik, duygusal sorunlar ve akran sorunları ile olan ilişkileri incelenmiştir.
GGA’nın alt boyutları arasında ölçüt-bağıntılı geçerliği destekler nitelikte ve beklendik yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur

Güvenirlik: 

Alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .83, .77, .78’dir.

Ölçek, toplam 10 maddeden oluşmaktadır

Yardım Etme: Eşyaları taşımaya yardım eder (örn.tabak, sepet… )
Paylaşma : Kendine ait eşyaları paylaşır
Rahatlatma : Başkaları üzgün ya da mutsuz olduğunda onları rahatlatır

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tip
İletişim: