Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 1-11.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Sakallı-Uğurlu
Geçerlik: 

EDT faktöründeki yüklemeler .46 ile .72 arasında değişirken; EKT alt faktörlerindeki yüklemeler .48 ile .79 arasında değişmektedir. , EDT ve EKT arasında pozitif bir ilişki (r = .20, N = 836, p < .01) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

EÇDÖ’nin iç tutarlık güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı ile irdelenmiştir. Cronbach Alfa katsayısı .82 (N = 824; madde sayısı =19) olarak belirlenmiştir. Ölçek 21 gün ara ile aynı gruba tekrar uygulandığında, iki uygulama arasındaki korelasyon .80 (n = 110, p < .01) olarak bulunmuştur. Maddeler ile EÇDÖ’nin tümü arasındaki korelasyonlar .28 ile .56 arasındadır. Ayrıca, maddeler ile her bir faktör toplamı arasındaki korelasyonlar; EDT için .38 ile .60, EKT için .41 ile .69 arasında bulunmuştur.

2 alt boyut ve 19 madde
Erkeklere İlişkin Düşmanca Tutumlar(10m): Çoğu erkek kadınlar için eşitliği sözde savunur ama bir kadını kendilerine eşit olarak görmeyi kaldıramazlar.
Erkeklere İlişkin Korumacı Tutumlar(9m): Her kadının kendisini el üstünde tutacak bir erkeğe ihtiyacı vardır

Derecelendirme: 
6’lı likert derecelendirme ( 1= “tamamen karşıyım,” 6 ise “tamamen katılıyorum” )
İletişim: