Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayar, A., Özaşkın, A. G. ve Bardak, Ş. (2015). Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeğinin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(3), 175-186.

Sorumlu Yazar: 
Adem Bayar
Geçerlik: 

Ölçeği oluşturan üç faktör, toplam varyansın %61.454’ünü açıklamaktadır. Birinci faktör toplam varyansın % 27.860’ını, ikinci faktör toplam varyansın % 18.481’ini ve üçüncü ve son faktör toplam varyansın % 15.113’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha testi ile yapılmış ve iç tutarlık katsayısı 1. boyut için .86, 2. boyut için .88 ve 3. ve son boyut için ise .85
olarak bulunmuştur

3 faktör, 15 madde bulunmaktadır.
Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular : “Ciddi fiziksel engeli olan insanlarla karşılaştığımda yaşadığım ilk şoku atlatmakta zorlanırım.”
Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Tutumlar : “Sınavlarda sıkça başarısız olan öğrenciler normal sınıf ortamında bulunmalıdır.”
Kaynaştırma Eğitiminde Kaygı: “Sınıfımda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda iş yükümün artacağını düşünürüm.”

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: