Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu (SMBÖ-KF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taş, İ. (2017). Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun (smbö-kf) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 4(1), 27-40.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Taş
Geçerlik: 

Bu çalışmada KMO .84 çıkmış ve örneklemin faktör analizi için iyi olduğu görülmüştür. Bartlett Küresellik Testi x2 değeri ise 587.545 (p<.000) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Herhangi bir döndürme işle olmaksızın gerçekleştirilen analiz sonucu toplam varyansın % 35’ini açıklayan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .76 olarak belirlenmiştir.

tek boyut ve 9 madde
Sürekli olarak, sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek istediğiniz için kendinizi mutsuz hissettiniz mi?

Derecelendirme: 
Evet-Hayır
İletişim: