Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ilgaz, H. (2015). Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 14(3), 874-884. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.75608

Sorumlu Yazar: 
Hale Ilgaz
Geçerlik: 

Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonunda elde edilen değerler [ 2 (168, N=265) = 340.07, p<.000, RMSEA= 0.062, S-RMR= 0.054, GFI= 0.89, AGFI= 0.85, CFI= 0.98, NNFI= 0.97, IFI= 0.98] modelin aslında iyi bir uyum gösterdiği sonucunu verse de programın önerdiği modifikasyon indekslerinin bağlantıları analize eklenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık kat sayısı 0.92 olarak bulunmuştur.

21 maddeden oluşmaktdır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi “Asla (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sıklıkla (4) ve Çok Sık (5)”
İletişim: