Ergenler için İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, İ. (2019). Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 875-905.DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.011

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Taş
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda dokuz maddeli tek faktörlü yapının geçerliği doğrulanmıştır. Tek faktörlü yapının ölçeğe ilişkin varyansın yaklaşık %40’ını (%39.901) açıkladığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Bir ay arayla yapılan test tekrar test korelasyon katsayısı r= .72, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .81 olduğu ve alt üst % 27’lik gruplar için t testi sonuçlarının anlamlı olduğu görülmektedir.

Ölçek 9 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.
Örnek Madde: İnternette olmadığınız zamanlarda, zihninizi tekrar ne zaman internete gireceğiniz ile meşgul halde bulduğunuz oldu mu?
Örnek Madde: İnternete girmeyi durdurmak istediğiniz ancak kendinizi yine internette bulduğunuz oldu mu?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadir olarak, 3=bazen, 4=sık sık ve 5=her zaman)
İletişim: