Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayas, T., Çakır, Ö. ve Horzum, M.B. (2011). Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 439-448.

Sorumlu Yazar: 
Tuncay Ayas
Geçerlik: 

r. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır.
Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçek iki faktörlü olarak bulunmuştur. Birinci
faktördeki 28 maddenin yük değerleri .512-.795 arasında değişmektedir. İnternet bağımlılığı
olarak adlandırılan faktör, ölçeğin varyansının %29.49’unu açıklamaktadır. İkinci faktördeki
26 maddenin yük değerleri .424-.788 arasında değişmektedir. Bilgisayar oyun bağımlılığı
olarak adlandırılan faktör ölçeğin varyansının %19.13’ünü açıklamaktadır. 54 maddeden
oluşan ölçek, varyansın %48.62’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinde birinci faktörün
iç tutarlık katsayısı .96, ikinci faktörün .95 olarak bulunmuştur.

2 Alt boyut ve 54 Madde
İnternet bağımlılığı (28 m)
Bilgisayar oyun bağımlılığı (26 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: