Ergenler İçin Mantık dışı İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çivitci, A. (2006). Ergenler İçin Mantık Dışı İnançlar Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,3(25), 69-80.

Sorumlu Yazar: 
Asım Çivitci
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla varimax dik döndürme tekniği kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .40 ile .69 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .57 ile .62 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .71 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları .28 ile .68 arasında değişmektedir.

Başarı Talebi (8m):
Rahatlık Talebi (7m):
Saygı Talebi (6m):

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiç Katılmıyorum , 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: