Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duy , B., & Yıldız , M. A. (2014). Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (41), 23-35.

Sorumlu Yazar: 
Baki Duy
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (χ2 = 517.94, sd= 129, χ2 /df= 4.01, p= 0.00). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .50 ile .85 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .59 ile .76 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .51 ile .70 arasında değiştiği görülmektedir.

4 alt boyut ve 18 madde
İçsel İşlevsel Duygu Düzenleme (5 m)
İçsel İşlevsel Olmayan Duygu Düzenleme (5 m)
Dışsal İşlevsel Duygu Düzenleme (5 m)
Dışsal İşlevsel Olmayan Duygu Düzenleme (3 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: