Ergenler İçin Benlik Algısı Profili (EİBAP)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sekercioglu, G. ve Güzeller, C. O. (2012). Ergenler İçin Benlik Algısı Profilinin faktör yapısının yeniden değerlendirilmesi. Bilig Dergisi, 60, 215-236.

Sorumlu Yazar: 
Güçlü Şekercioğlu
Geçerlik: 

DFA sonucunda uyum indeksleri x2=719.26, x2/sd=2.49, GFI=0.89, AGFI=0.87, NFI=0.90, CFI=0.95, SRMR=0.064 ve RMSEA=0.05 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç-tutarlık kat sayısı ölçeğin bütünü için .75 olarak bulunmuştur.

6 alt boyut 26 madde
Eğitsel Yeterlilik (8 m): Bazı ergenler kendilerini yaşıtları kadar akıllı hissederler AMA diğer ergenler bundan bu kadar emin değillerdir ve akıllı olup olmadıkları konusunda kuşku duyarlar.
Davranışsal İdare (5 m): Bazı ergenler genellikle doğru şeyler yaparlar AMA diğer ergenler sıklıkla doğru bildiklerini yapmazlar.
Genel Öz Değer (3 m): Bazı ergenler sıklıkla kendileri ile ilgili hayal kırıklığı yaşarlar AMA diğer ergenler kendilerinden oldukça hoşnutturlar.
Mesleki Yeterlilik (3 m): Bazı ergenler bir işi iyi yapabilecek yeterli becerilere sahip olmadıklarını düşünürler AMA diğer ergenler bir işi iyi yapabilecek beceriye sahip olduklarını düşünürler.
Romantik İleti (3 m): Bazı ergenler gerçekten çekici buldukları kişiler ile çıkmazlar AMA diğer ergenler çekici buldukları kişilerle çıkarlar.
Sosyal Kabul (4 m): Bazı ergenler sosyal olarak kabul edildiklerini düşünürler AMA diğer ergenler yaşıtlarından daha çok kişinin kendilerini kabul etmelerini dilerler.

Derecelendirme: 
İletişim: