Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özmete, E. ve Koğar, H. (2015). Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 39-58.

Sorumlu Yazar: 
Emine Özmete
Geçerlik: 

Elde edilen tüm korelasyon katsayılarının düşük ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen korelasyon katsayıları -,01 ile ,68 arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin geçerlik çalışmasından elde edilen korelasyon katsayıları ,02 ile ,64 arasında değişmektedir. Bu durum orijinal ölçekten elde edilen geçerlik kanıtlarının, uyarlama çalışmasında da ortaya koyulduğunu göstermektedir. Stres ve alkol kullanımı alt boyutları arasındaki ilişki hariç tüm ilişkiler pozitif düzeydedir.

Güvenirlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmış, 16 alt boyut birbirinden bağımsız ölçme yapacak şekilde yapılandırılmıştır. Faktör yükü 0,30’dan az olan maddeler ölçeğe dahil edilmemiştir. Araştırmada ÇBEDÖ’nin tüm alt boyutlarından elde edilen “Cronbach Alpha” kat sayılarının 0,75 ile 0,95 arasında değiştiği bulunmuştur.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=hiçbir zaman- 7= her zaman)