Emekliliği Planlama Süreci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günay, G. (2013). Emekliliği Planlama Süreci Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması:Karabük Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Geriatrics, 16(1), 84-94.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Günay
Geçerlik: 

Ölçek geneli için Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmış ve KMO örneklem uygunluğu test sonucu 0.81 olarak bulunmuş, Bartlett testinin (X2=5712.77, SD=1128, p<0.01) anlamlı çıkması verilerin birbiriyle ilişkili olduğunu ve faktör analizine uygun olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğe ilişkin elde edilen faktör yük değerleri 0.46 ile 0.91 arasında farklılık göstermektedir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizlerinin sonuçları ölçeğe ait dört alt ölçeğin Cronbach alfa içtutarlılık katsayısı sırasıyla Finansal Planlama Süreci 0.75, Yaşam Tarzı Planlama Süreci 0.68, Psikososyal Planlama Süreci 0.79 ve Sağlık Planlama Süreci 0.52 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tüm maddelerine ait Cronbach alfa değeri ise 0.88’dir. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.86 ve hesaplanan iki yarım güvenilirlik katsayısının 0.87 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt ölçek puanları ve toplam ölçek puanı arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.

4 alt boyut ve 49 madde
Finansal Planlama Süreci (14 m): Emeklilikteki Finansal durumum hakkında düşünmeye başlamak için daha çok erken.
Yaşam Tarzını Planlama Süreci (11 m): Emeklilikte zamanımı nasıl geçireceğim hakkında çok fazla düşünüyorum.
Psikososyal Planlama Süreci (12 m):Emeklilik için yeni aktiviteler geliştirmek gerekli.
Sağlığı Planlama Süreci (12 m): Emekli insanların rolleri hakkında ailemle sık sık konuşuyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Tamamen Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: