Eleştirel Düşünme Engelleri (ELDEN) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Semerci, N., Semerci, Ç., Ünal, F., Yılmaz, E., ve Yılmaz, Ö. (2019). Eleştirel düşünme engelleri (ELDEN) ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(1), 281-299. doi: 10.30703/cije.48427

Sorumlu Yazar: 
Nuriye Semerci
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda varyansın % 40.454’ünün karşılandığı söylenebilir. ELDEN ölçeğinin KMO değeri 0.892, Bartlett testi değeri 3.783E3’dür (Sd=378, p=0.000). ELDEN Ölçeğinin madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. ELDEN ölçeği için yapılan analizlerde, madde toplam korelasyonları 0.38-0.60 arasında değişmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe eşdeğer test ve test-tekrar test uygulamaları yapılmıştır. İki yarı korelasyon katsayısı 0.74 olarak hesaplanmıştır. 566 öğrencinin vermiş olduğu cevaplar üzerinde ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış olup sonuç 0.87 bulunmuştur. Cronbach Alpha mantık yürütememe temasında 10 madde için 0.787, ben merkezlilik temasında 6 madde için 0.648, otoriteye inanç temasında 6 madde için 0.675 ve aşırı güven temasında 4 madde için 0.698 bulunmuştur.

4 alt boyut ve 26 madde
Mantık Yürütememe (10 m): Kararlarımın sonuçlarını tahmin etmekte zorlanırım.
Ben Merkezlilik (6 m): Batıl inançlarım davranışlarımı yönlendirir.
Otoriteye İnanç (6 m): Yaşamın olağan akışını değiştiremem.
Aşırı Güven (4 m): Farklı düşüncelere tahammül edemem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: