Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Madde analizine alınmış ve madde özellikleri belirlenmiştir. Madde toplam puan korelasyonları 0.501 ile 0.586 arasında değişmektedir. İstatistiksel olarak manidar olan korelasyon katsayıları, maddelerin ayırıcılığı için yeterli bulunmuştur.

16 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: