Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, İ. (2009). Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 461-471.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Şahin
Geçerlik: 

Öğrencilerden elde
edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, KMO katsayısı ve
Barlett Sphericty testi uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.968 bulunmuştur. 1’e oldukça
yakın olan bu KMO değeri ve 8045.409 (p< .001) olarak hesaplanan Barlett Sphericty test sonucu, faktör
analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan örneklem büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise, faktör analizi için
uygun olduğunu göstermiştir . 28 maddelik ölçeğin madde faktör yükleri
0.526 ile 0.814 arasında değiştiği görülmüştür .

Güvenirlik: 

Cronbach alfa ile
hesaplanan güvenirlik katsayısı, ölçek için 0.96 olarak bulunmuştur. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen
güvenirlik düzeyinin 0.70 olduğu dikkate alındığında, ölçeğe ilişkin güvenirlik düzeyinin yüksek
olduğu görülmektedir.

Tek boyut ve 28 madde
İnternette, bilgi kaynaklarına ulaşmak için

Derecelendirme: 
5’li Likert (5=Tamamen Yeterliyim – 1=Yetersizim)
İletişim: