Eğitim Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özberk Ünsal, E., B., (2017). Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde kullanılmak üzere bir
ölçek geliştirme çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 70-82. DOI: 10.17679/inuefd.295719

Sorumlu Yazar: 
Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin son hali oluşturulmuş, 30 maddelik nihai ölçek Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde eğitim alan 505 kişiye uygulanmış ve ortaya konulan yapının doğruluğunun test edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin 30 maddesinin güvenilirliği için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. “Eğitimin Kalitesi” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .95, “Eğitim Merkezi Olanakları” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .93’dir. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .96 olarak belirlenmiş Tablo 10’da gösterilmiştir. Elde edilen değerler, bu ölçeğin eğitim memnuniyetini ölçmek konusunda güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

ölçek 30 madde 2 faktörden oluşmaktadır.
eğitimin kalitesi (15m): Düzenli olarak sıcak su verilmektedir
eğitim merkezi olanakları (15m): Temizlik hizmetleri yeterlidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) veya 7’li derecelendirme (0= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: