Eğitim Müfettişleri İçin Örgüt ve Yönetim Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbaba, A. (2011). Eğitim Müfettişleri İçin Örgüt ve Yönetim Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Mesleki Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1). 59-66.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akbaba
Geçerlik: 

Maddelere ilişkin korelasyon katsayılarının .31 ile .96 arasında değişim gösterdiği gözlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi’nin ortaya koyduğu uyum iyiliği ölçütlerinin de (RMSEA, CFI, GFI) ideal değerlere sahip olduğu düşünüldüğünde, Açımlayıcı Faktör Analizi’nin ortaya koyduğu yapının geçerli olduğu savunulabilir.

Güvenirlik: 

Söz konusu faktörün tek başına açıkladığı varyans %25.42 ve Cronbach-alfa iç tutarlık katsayısı ise 0.96’dır. İki faktörün birlikte açıkladıkları varyans %52.07, ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach-alfa iç tutarlık katsayısı ise 0.95’dir. Bu bulgular doğrultusunda “Örgüt ve Yönetim Algıları Ölçeği”nin Eğitim müfettişleri grubunda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ifade edilebilir.

Toplam 44 madde 3 alt boyut
Örgüt Algısı
Yönetim Algısı
Örgüt ve Yönetim Algısı

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: