Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği (EF-ÖMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.

Sorumlu Yazar: 
Ali E. Şahin
Geçerlik: 

EFÖMÖ’nün geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği kapsamında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Kullanılan ölçeğin altı alt boyutuna ait iç tutarlılık katsayılarının (Cronbach Alpha) 0.68 ile 0.91 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Altıncı alt boyutun iç tutarlık katsayısı diğerlerine göre düşük olmasına rağmen kabul edilebilir düzeydedir. Diğer beş boyutun iç tutarlık katsayıları ise oldukça yüksektir. Her alt boyuta ilişkin düzeltilmiş madde test korelasyonlarının yüksek olduğu ifade edilebilir.

6 alt boyut ve 40 madde
Öğretim Elemanları (11) : Öğretim elemanlarının öğretme becerilerinden
Danışmanlık (5) : Danışmanımızın iletişime açıklık düzeyinden
Yönetim (7) : Bölüm başkanını tanıma ve ulaşılabilirlik düzeyinden
Kaynaklar (10) : Bölüm içi seçmeli derslerin çeşitlilik düzeyinden
Bilgisayar Olanakları (3) : Bilgisayarların kullanılabilirliğinden
Dersler ve Ders Programları (4) : Haftalık ders programlarından

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert tipi olarak hazırlanmış maddeler “Tamamen memnunum- 5…..kendime hiç memnun değilim-1” olacak şekilde puanlanmıştır.
İletişim: