Eğitim Kurumlarında Kariyer Uygulama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altunışık, B. (2010). Öğretmenlerin kariyer hedeflerinin eğitim kurumlarındaki kariyer yönetimi uygulamalarına yansıması üzerine öğretmen algıları (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Altunışık
Geçerlik: 

Eğitim Kurumlarında Kariyer Uygulama Ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda KMO katsayısı .960 ve Barlett testindeki fark da .000 anlamlı çıkmıştır. Buna göre verilerin faktör analizi için oldukça uygun olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha güvenirliğine bakılmıştır. Eğitim Kurumlarında Kariyer Uygulama Ölçeği .95 olarak bulunmuştur

25 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kurumsal Amaç ve Beklentiler(9 m):Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsünü arttırmak
Kişisel Amaç ve Beklentiler(12 m):Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapmak olanaksızdır.
Kariyer Destek(4 m):Mesleki gelişim planımı uygularken diğer meslektaşlarımdan yardım almak

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç – 5=tam)