Sağlık Kurumlarında Hizmet Memnuniyetini Ölçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, İ., Ediz, B. ve Kan, İ. (2004). Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 151-157.

Sorumlu Yazar: 
İlker Ercan
Geçerlik: 

Hizmet memnuniyetini etkilediği bilinen değişkenler dikkate alınarak yapı geçerliği incelendiğinde, ölçek puanı ile hastanede yatış gün sayısı, hastanede aynı odayı paylaştığı kişi sayısı, son bir yılda hekime gitme sayısı ve hastanın yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Ölçek puanının şıklarına göre anlamlı farklılıklar gösteren değişkenler ise hastanede muayene olduğu hekimin özel muayenesine gitme durumu (p<0.05), sosyal güvence durumu (p<0.001), eğitim durumu (p<0.001) ve hastanın, ailesinin aylık gelir dilimi durumu (p<0.001) değişkenleridir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe güvenirlik analizi uygulanması sonucunda α=0.9682, θ=0.9709 ve Ω=0.9841 güvenirlik katsayıları hesaplandı.

43 maddedir.
Muayene ve ayaktan tedavi için burayı bir başkasına tavsiye ederim.
Yatarak tedavi için burayı bir başkasına tavsiye ederim.
Bu hastanede, sosyal güvence, maddi olanaklar, etnik köken ve dini inanış dikkate alınmaksızın ve tüm çalışanların maddi bir beklentisi olmaksızın, olanaklar dahilinde yeterli sağlık hizmetini herkesin almasına imkan tanınıyor.

Derecelendirme: 
5’li likert ( 0= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: