Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlhan, N., Şekerci, A.R., Sözbilir, M. ve Yıldırım, A. (2013). Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 31-56.

Sorumlu Yazar: 
Nail İlhan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: EÖATÖ’nün geliştirilmesinde Madde analizi, Açımlayıcı faktör analizi, Doğrulayıcı faktör analizi değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak EAÖTÖ 3 faktörlü yapıda 20 maddeden oluşturulmuştur.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: EAÖTÖ Güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha 0.88 olarak hesaplanmıştır. Eğitim araştırmalarının gerekliliği faktörü için 0,841, Eğitim araştırmalarına değer verme faktörü için 0,816, Eğitim araştırmalarının uygulanabilirliği faktörü için 0,781 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 20 maddeden ve üç faktörden oluşmaktadır.
Eğitim araştırmalarının gerekliliği (7m): Eğitim araştırmaları derslerde kullanabileceğim yararlı bilgiler sağlar.
Eğitim araştırmalarına değer verme (6m): Öğretmenler eğitim araştırma bulgularından yararlanmalıdırlar.
Eğitim araştırmalarının uygulanabilirliği (7m): Eğitim araştırmalarından elde edilen verilere göre ders işlediğimde
konular yetişmez.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: