Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, M. A. (2011). Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutum Ölçeği’nin (Educators’ Attitudes Toward Educational Research Scale) doğrulayıcı faktör analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 727-748.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ali Öztürk
Geçerlik: 

Faktör yükleri, .41 ile .83 arasında değerler almıştır ve tümü .05 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır

Güvenirlik: 

Faktörlerin iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları (Cronbach alfa) .827 ile .496 arasında değerler almıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa ise .860’tır.

8 alt boyut ve 29 madde
Eğitimcilerin eğitim araştırmalarıyla ilgili eğitim almayı ne derece değerli buldukları (5 m):
Eğitimcilerin eğitim araştırmalarını takip eden meslektaşlarının daha iyi eğitimciler olduğuna ne derece inandıkları (3 m):
Eğitimcilerin kendi sınıf/okullarında araştırma yapmayı ne derece değerli buldukları (3 m):
Eğitimcilerin araştırma sonuçlarının gerçek yaşamdaki ortamlarda uygulanabilirliğine ne derece inandıkları (3 m):
Eğitimcilerin araştırma raporlarının anlaşılabilirliğine ne derece inandıkları (4 m):
Eğitimcilerin araştırma sonuçlarından yararlanmak için zaman ve kaynağa sahip olduklarına ne derece inandıkları (5 m):
Eğitimcilerin kendi araştırma gayretlerini mesleki uygulamalarına ne derece dahil ettikleri (3 m):
Eğitimcilerin araştırma sonuçlarını öğrenmek için ne derece zaman ve çaba harcadıkları (3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: