Eğitim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cayır, A. & Ulupınar, S. (2021). A Scale Development Study: Validity and Reliability of the Educational Skills Scale. Research on Education and Psychology, 5(1), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/rep/issue/63330/827844

Sorumlu Yazar: 
Aliye Çayır
Geçerlik: 

Eğitim Becerileri Ölçeğinin kapsam geçerliği çalışması 30 kişiden oluşan uzman görüşü alınarak yapılmış, kapsam geçerlik puanı 0,80’in altında olan maddeler çıkarılarak 58 maddelik taslak ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği analizinde Kaiser Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (0,891) ve Barlett Sphericity testi sonuçları (x²=6864,251, p=0,000), örneklem büyüklüğünün faktör analizi için ‘iyi’ olduğunu ortaya koymuş (Tabachnick ve Fidell 2001; DeVellis 2014) ve Bartlett testi sonucu (x²=6864,251, p=0,000) anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Açıklayıcı Faktör Analizinde (AFA) faktör yükleri en az 0,40 olarak belirlenmiş (Büyüköztürk 2006; DeVellis 2014; Özdamar, 2016; Bayram, 2017) ve madde sayısı 38’e düşmüştür. Faktör sayısı literatür dikkate alınarak ve çalışmanın amacı kapsamında üç ile sınırlandırılmıştır. Ölçeğe ait tüm faktörlerin toplam varyansın %42,32’sini açıkladığı saptanmıştır. AFA sonucunda ortaya çıkan 3 faktörlü yapının uygunluğunu test etmek amacıyla yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucuna göre faktör yüklerinin 0,44 ile 0,79 arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen alt boyutlar; planlama, uygulama, değerlendirme olarak isimlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,93 olduğu, alt boyutlarınının iç tutarlık katsayıları; ‘Planlama’ alt boyutu 0,88; ‘Uygulama’ alt boyutu 0,84 ve ‘Değerlendirme’ alt boyutu 0,87 olduğu belirlenmiştir.

Ölçek 38 maddeden oluşmaktadır.
1. Öğrenenin öğrenme gereksinimlerine ilişkin veri toplarım
2. Öğrenenin öğrenme gereksinimini belirlerim
3. Hedef belirlerken öğrenenin düzeyini dikkate alırım
4. Eğitime yönelik ………………………bilişsel hedef davranışlar belirlerim
5.
6. Eğitime yönelik psikomotor
7. Belirlenen hedeflere göre içerik planı oluştururum
8. Eğitim ………………………içeriğini oluştururken öğrenenlerin öğrenme gereksinimlerini dikkate alırım
9. Öğrenenlerin öğrenme biçimlerini/stillerini belirlerim
10. Uygun …………….öğretim yöntem ve teknikleri belirlerim
11. Uygun öğretim materyallerini belirlerim
12. Uygun değerlendirme yöntem ve araçlarını belirlerim
13. Öğrenenin ……………sorduğu soruları cevaplarım
14. Eğitimin amacını öğrenenlerle paylaşırım
15. Eğitime ……………..başlarken konunun önemine dikkat çekerim
16. Konunun anlaşılması için örnekler veririm
17. Konuyu anlatırken öğrenenleri düşünmeye yönelten sorular sorarım
18. Konunun ……………..diğer ünitelerle bağlantısını kurarım
19. Öğreneni konuya ilişkin araştırma yapmaya yönlendiririm
20.
21. Öğrenenlerin aktif olduğu yöntem ve teknikleri kullanırım
22. Konunun sunumu sırasında yeteri kadar tekrar yaparım………………
23. Eğitim süresi içinde planlanan etkinlikleri gerçekleştiririm
24. Bilişsel …………………..hedef davranışları değerlendiren ölçme yöntem ve tekniklerini kullanırım
25. Duyuşsal hedef davranışları değerlendiren ölçme yöntem ve tekniklerini kullanırım
26. Psikomotor hedef davranışları değerlendiren ölçme yöntem ve tekniklerini kullanırım
27. Sınav sorularının geçerlik ve güvenirliğine ilişkin analizler yaparım………………
28.
29. Eğitim sırasında değerlendirme yaparım…………..
30. Sınavlarda şans başarısını azaltmak için düzeltme formülü kullanırım
31. Sınavda hedef davranışlara uygun soru türü kullanırım
32. Öğrenenleri değerlendirmede birden faza yöntemi bir arada kullanırım…………………
33. Soruların güçlük
34. Öğrenenlerden eğitime ilişkin geribildirim alırım…………..
35. Öğrenenleri ………………………..değerlendirmeye yönelik düzenli notlar (anekdot) tutarım
36. Sınav sonuçlarına ilişkin öğrenenlere geri bildirim veririm
37. Sınav sonuçlarına ilişkin
38. Sınav sonuçları ……………………………..ve geri bildirimler doğrultusunda düzenlemeler yaparım

Derecelendirme: 
5’li likert (1. Hiçbir zaman /Asla 2. Nadiren/Seyrek olarak 3. Bazen /Ara sıra 4. Çoğu zaman/Sık sık 5. Her zaman/Daima)
İletişim: