Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gencer, N. (2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi (AÖTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1771-1798.

Sorumlu Yazar: 
Nevzat Gencer
Geçerlik: 

Varimax dik döndürme analizi sonucunda maddelerin faktörlere dağılımında
en düşük madde yük değerinin 0.537; en yüksek madde yük değerinin 0.924
olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değerleri de 0.91 ile 0.71 olarak tespit edilmiştir.

M20 Form 4A’nın adayın anlattığı tüm dersler için doldurulmasını doğru buluyorum.
M19 Form 4A’da geçen dakika dakika işaretleme uygulamasının ders içi uygulamanın
tümünü görme açısından gerekli olduğunu düşünüyorum.
M21 Yetiştirme programı sürecinde doldurulan tüm formların gerekli olduğunu
düşünüyorum.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım””Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum”
İletişim: