Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, M. ve Güven, M. (2017). Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 16(2), 848-859.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Polat
Geçerlik: 

.Geçerlik çalışmaları kapsamında öncelikle bir uzman grubu tarafından ölçeğin Türkçe’ye çevirisi gerçekleştirilmiş, bu çeviri ile orijinal ölçek maddeleri karşılaştırılarak dilsel eşdeğerlik sağlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen kapsam geçerliği çalışmalarının sonucuna göre ölçekte yer alan tüm maddeler için elde edilen kapsam geçerliği indeks (KGİ) değerlerinin ≥ 0.80 olduğu hesaplanmış ve ölçeğin kapsam geçerliğini sağlandığı görülmüştür

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması, 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi Nisan ayında aynı yüksekokulun farklı sınıflarında öğrenimlerine devam eden ve dil geçerliği çalışmasına dâhil edilmeyen 205 öğrenci ile gerçekleştirilerek her madde ve ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 4’de yer alan değerler incelendiğinde uyarlanan ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının .81 düzeyinde olduğu görülmektedir. Büyüköztürk (2012)’ye göre Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .70 ve üzerindeki değerler güvenirliğin sağlandığına yönelik kanıt olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla elde edilen bu bulgulara göre, uyarlanan ELSIE Ölçeğinin güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

Derecelendirme: 
İletişim: