Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Önder
Geçerlik: 

AÖSÖ için üç faktörlü yapı test edildiğinde χ2=191.91, sd=87, χ2/sd=2.2, TLI=.89, CFI=.91 ve RMSEA=.07 olarak belirlendi. Analiz sonunda model için oluşturulan düzeltme indisleri incelendiğinde 4.ve 11. maddelerin hata varyanslarının ilişikli olduğu görülerek, modelde her iki maddenin hata varyansı ilişkilendirildi. Bu yapı için tekrar DFA uygulandığında, χ 2 =174.283, sd=86, χ2 /sd=2.0, TLI=.91, CFI=.92 ve RMSEA=.06 olarak belirlendi. DFA sonunda elde edilen bulgular AÖSÖ için AFA ile belirlenen üç faktörlü yapının veri seti ile yeterli düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışmasının yapılabilmesi için, Buca Eğitim Fakültesinde Fizik Öğretmenliği (n=100), Fen Bilgisi Öğretmenliğinde (n=81) ve İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde (n=170) öğrenim görmekte olan 351 öğrenciye uygulandı. Uygulama sonucu elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin faktör çözümlemesi yapıldı ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları hesaplandı.

3 alt faktör ve 15 madde
Görsel öğrenme(5m):Şekil bulunmayan problemleri anlamakta zorlanırım.
İşitsel öğrenme(5m):Bir problemini anlamam için sözel olarak duymam yeterli olur.
Hareketsel öğrenme(5m):Bana görev verilmemiş olsa da deney düzeneğini kurmak için hemen harekete geçerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: