Ebeveyn Sağlık İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sunmaz, D. (2003). Ebeveyn sağlık inanç ölçeğinin Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlik çalışması(Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Sunmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini incelemek için yapılan faktör yapısının değerlendirilmesinde, formun gerçek ölçekle benzeyen 3 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve benzer maddelerin aynı faktörlerin altında toplandığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümünün Cronbach alpha katsayısının .79 olduğu ve alt gruplarının iç tutarlılık katsayılarının .72 ile .63 arasında değiştiği görülmüştür.

3 alt boyut ve 17 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
10’lu Likert (1= En Kötü – 10= En İyi)