Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz,M.(2019).Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.

Geçerlik: 

Ölçekteki maddelerin Kapsam Geçerliliği İndeksi 0.90 ile 1 arasındadır. Genel kapsam geçerliliği indeksi KGİ=0.972’dir. Faktör analizi sonuçlarına göre KMO=0.883 ve Barlett’s testi sonucu x2= 5858.727, df= 300, p= 0.000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçekten elde edilen ki-kare istatistiğinin serbestlik derecelerine oranı (χ2/df) 3.128 (χ2=185,302 df=38)’dir. Ayrıca RMSEA=0.06, TLI=0.92, CFI=0.929 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlık madde analizine göre korelasyon katsayılarının 0.34 ile 0.88 arasında değiştiği görülmüştür. Alt boyutlara ilişkin Cronbach Alfa değeri 0.85 ile 0.93 arasındadır. Ölçeğin alt boyutları test tekrar test ile değerlendirildiğinde korelasyon katsayılarının 0.88 ile 0.96 aralığında olduğu belirlenmiştir

Derecelendirme: