Duygusal Şiddete Maruz Kalma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eskici, M., & Tinkir, N. S. (2019). Exposure to Emotional Violence: Relationship between University Students according to their Demographic Characteristics. Pedagogical Research, 4(1), em0026.

Sorumlu Yazar: 
Menekşe Eskici, Nilüfer Saatcioğlu Tınkır
Geçerlik: 

Verilerin analizi SPSS 17 ile gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda aritmetik ortalama, standart sapma, t-Testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analizler sonucunda anlamlı farklılığın ortaya çıkması durumunda, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için varyansların homojenliği kontrol edilmiştir. Sonuçlar homojen olduğundan çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD testi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha değeri .92
AFA sonucunda ortaya çıkan 5 faktörlü yapının doğruluğunu sınamak için yapısal eşitlik modeli üzerine kurulmuş olan DFA analizi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda model uygunluğu için elde edilen değerlerin uyum indislerinin Χ2 /df= 3.32, TLI= .86, CFI= .88 ve RMSEA= .058 olduğu bulunmuştur. Uyum değerlerinin iyi uyum için kabul edilebilir düzeyde olduğu (Browne ve Cudeck, 1993; Karagöz) tespit edilmiştir.

1 Bana yetersiz olduğum hissettiriliyor.
2 Fiziksel şiddete uğruyorum.
3 Önem verdiğim değerlere saygı duyulmuyor.
4 Başarılı olabileceğim konularda önüme engeller konuluyor.
5 İletişimlerimizde ima hissediyorum.
6 Fiziksel şiddet göreceğim konusunda tehdit ediliyorum.
7 Duygu ve düşüncelerimi ifade etmem kısıtlanıyor.
8 İstemediğim şeyleri yapmam için baskı altında kalıyorum.
9 Çeşitli durumlarda adaletsizliğe uğruyorum.
10 Tehditkar söylemlerle karşılaşıyorum.
11 Manevi olarak yıpratılıyorum.
12 Konuştuklarımızı inkar ederek yalancı durumuna düşürülüyorum.
13 Özgüvenimi olumsuz etkileyecek tavırlara maruz kalıyorum.
14 Arkadaşlarımın jest mimik ve bakışlarını aşağılayıcı buluyorum.
15 Davranışlarım taklit ediliyor.
16 Bana maddi yük getirecek olaylar yaşatılıyor.
17 İftiraya uğruyorum.
18 Maddi olarak kullanılıyorum.
19 Tehditkar davranışlarla karşılaşıyorum.
20 Konuşurken sözüm kesiliyor.
21 Boyun eğmem için gözdağı veriliyor.
22 Gözümün korkması için hafif fiziksel şiddete uğruyorum.
23 Benimle öfkeli bir ses tonuyla konuşuluyor.
24 Hakkımda bazı söylentilerin dolaştığına tanık oluyorum.
25 Sosyal ortamlarda gülünç durumlara düşürülüyorum.
26 Psikolojik sorunluymuşum gibi muamele görüyorum.
27 Özelliklerimle alay ediliyor.
28 Sürekli eleştiriliyorum.
29 Aşağılayıcı bakışları üzerimde hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (Çok sık=5, Sık=4, Orta=3, Nadir=2, Hiçbir zaman=1)
İletişim: