İngilizceye Maruz Kalma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökcan, M. ve Aktan, D. Ç. (2016). İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.283-293). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Gökcan
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşünün
alınmasından sonra yapı geçerliliğini tespit edebilmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda ölçeğin son hali metin, multimedya, okul, arkadaş ve yazılım olarak 5 boyuttan
oluşmuş ve boyutlara ait güvenirlik katsayıları sırasıyla .901, .889, .769, .741 ve .765 olarak
hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin yapı geçerliğinin incelenmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda ölçme aracındaki 20 maddenin 5 alt boyutta yer aldıkları belirlenmiştir. Buna göre
İngilizceye maruz kalma ölçme aracının alt boyutları metin (7 madde), multimedya (4 madde), okul (4
madde), arkadaş (3 madde) ve yazılımdan (2 madde) oluşmuş ve ölçme aracının güvenirlik katsayıları
(Cronbach’s alpha) alt boyutlar için sırasıyla .901, .889, .769, .741 ve .765 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
tamamına ait α katsayısı ise .907 olarak hesaplanmıştır.

10. İngilizce SMS (telefon mesajı) alırım. Metin
11. İngilizce e-posta (e-mail) alırım. (α = .901)
12. İnternette İngilizce web sayfalarını okurum.
18. İngilizce gazete okurum.
19. İngilizce kitap okurum.
20. İngilizce karikatür okurum.
21. İngilizce dergi okurum.
13. İngilizce şarkı dinlerim. Multimedya
14. İngilizce dizi izlerim. (α = .889)
15. İngilizce film izlerim.

Derecelendirme: 
İletişim: